قواعد درس اول

.: درس امروز ما، درباره فعل ثلاثي مجرّد و مزيد است.

فعل و بسياري از اسم ها در زبان عربي داراي سه حرف اصلي و گاهي چهار حرف اصلي هستند.

به فعل هايي كه داراي سه حرف اصلي هستند ثلاثي و فعل هايي كه داراي چهار حرف اصلي هستند؛ رباعي مي گويند.

 

يذهَبونَ، تَسمَعينَ، تَخْرُجانِ، جَلَسْتُما، اِلْعَبا

يذهبون، تسمعين، تـخرجان، جلستما، العبا

به اين پنج فعل دقّت كنيد:

 (يَذهَبونَ، تَسمَعينَ، تَخْرُجانِ، جَلَسْتُما، اِلْعَبا )

 آيا مي توانيد حروف اصلي آنها را تشخيص دهيد؟

حروف رنگي، حروفِ اصليِ هر فعل هستند. به اين فعل ها «ثُلاثي» يعني «سه  تايي» گفته مي شود.

 

 

-آيا همه فعل ها در زبان عربي ثُلاثي هستند؟

.:خير، بيشتر فعلها ثُلاثي هستند يعني داراي سه حرف اصلي هستند. امّا بعضي فعل ها داراي چهار حرف اصلي هستند مانند:

 زَلْزَلَ: لرزيد.   تَرْجَمَ: ترجمه كرد.

حدس بزنيد فعل هايي كه چهار حرف اصلي دارند چه ناميده مي شوند؟          رُباعي            خُماسي

آري به فعل هايي كه چهار حرف اصلي دارند رباعي گفته مي شود.

امّا فعل رباعي را چون خيلي كم است امسال نمي خوانيم.

 

فعل ثلاثي دو نوع است:

 1- ثلاثي مجرّد                    2- ثلاثي مزيد

اغلب فعل هايي كه در دوره راهنمايي با آن آشنا شده ايد ثلاثي مجرّد بودند.

 

سَمِعوا، رَفَعْنا، يلعَبانِ، تحكُمُ، تَصبِرونَ، حَمَلَتْ، اُكْتُبوا

 

ثُلاثي مجرّد به فعلي  مي گويند كه اوّلين صيغه فعل ماضيِ آن از سه حرف تشكيل مي شود. مثلاً اين فعلها ثلاثي مجرّد هستند (سَمِعوا، رَفَعْنا، يَلعَبانَ، تَحكُمُ، تَصبِرونَ، حَمَلْتَ، اُكتُبوا) اوّلين صيغه ماضيِ اين فعلها به ترتيب عبارتند از( سَمِعَ،رَفَعَ، لَعِبَ، حَكَمَ، صَبَرَ، حَمِلَ، كَتَبَ) مي بينيم همه اين فعل ها سه حرفي اند.

 

سَمِعوا – رَفَعْنا- يَلعَبانِ- تَحْكُمُ- تَصْبِرونَ- حَمَلَتْ- اُكْتُبوا

 

 

 


سَمِعَ -  رَفَعَ  - لَعِبَ  - حَكَمَ -  صَبَرَ  -   حَمَلَ-   كَتَبَ

 

 ثلاثي مزيد

فعل ثلاثي مزيد به فعلي گفته مي شود كه اولين صيغه ماضي آن بيشتر از سه حرف باشد.

 

 

أخْرَجْنا- تُعَلِّمونَ- هاجَرْتُم- إجْلَسْتَ- قَدَّمْنا- سافَروا

به اين 6 فعل توجّه  كنيد: اوّلين صيغه ماضي اين فعل ها عبارتند از:

 

أخْرَجَ  - عَلَّمَ-   هاجَرَ-     أجْلَسَ-  قَدَّمَ -  سافَرَ

 

                               عَلَلمَ                           قَددَمَ

 

مي بينيد كه به اولين صيغه ماضي هر يك از اين فعل ها حرفي اضافه شده است.

فعل ثلاثي مزيد به فعلي گفته مي شود كه اولين صيغه ماضي آن بيشتر از سه حرف باشد.

 بنا براين به اين فعلها فعل هاي ثلاثي مزيد گفته مي شود.

براي تشخيص مجرّد از مزيد به اولين صيغه ماضيِ آن فعل مراجعه مي كنيم.

هر كدام از فعلهاي ثلاثي مزيد، دري از نظر معني بر روي ما مي گشايد؛ به هر گروه از  اين افعال يك باب مي گويند و فعلهاي ثلاثي مزيد داراي هشت باب مشهور هستند كه ما در درس دوم با سه باب از بابهاي ثلاثي مزيد آشنا مي شويم. شما مي توانيد اين بابها را در جدول زير مشاهده كنيد:

باب

وزن ماضي

وزن مضارع

وزن امر

إفعال

أفْعَلَ

يُفْعِلُ

أفْعِلْ

تَفعيل

فَعَّلَ

يُفَعِّلُ

فَعِّلْ

مُفاعَلَة

فاعَلَ

يُفاعِلُ

فاعِلْ

دانش آموزان عزيز، شما اكنون مي توانيد مثالهايي را در باب هاي گفته شده ملاحظه كنيد. به معني كلمه ها نيز دقّت كنيد.

 

 

مثال براي ثلاثي مزيد باب «إفعال»

 

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

أجْلَسَ: نشاند

يُجْلِسُ : مي نشاند

إجلاس: نشاندن

أجْلِسْ: بنشان

 

ثلاثي مجرّد، فعل بالاعبارت است از:

 

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

جَلَسَ: نشست

يَجْلِسُ: مي نشيند

جُلوس: نشستن

اِجْلِسْ: بنشين

 

مثال براي ثلاثي مزيد باب «تفعيل »:

 

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

نَزَّلَ: پايين آورد

يُنَزِّلُ: پايين

مي آورد

تَنْزيل: پايين آوردن

نَزِّلْ: پايين بياور

 

ثلاثي مجرّد فعل بالا عبارت است از:

 

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

نَزَلَ: پايين آمد

يَنْزِلُ: پايين مي آيد

نُزول: پايين آمدن

اِنْزِلْ: پايين بيا

 

 

مثال براي ثلاثي مزيد باب «مفاعلة»

 

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

جالَسَ: همنشيني كرد

يُجالِسُ: همنشيني مي كند

مُجالَسَة: همنشيني

جالِسْ: همنشيني كن

 

ثلاثي مجرّد فعلِ بالا را كمي جلوتر خوانديم. گاهي مصدر اين باب بر وزن «فِعال» است.

مثال: جاهَدَ، يُجاهِدُ: مُجاهَدَة (جِهاد) – دافَعَ، يُدافِعُ، مُدافَعَة (دِفاع)

 

 

(مضارع)                                               (امر)

تُنَزِّلُ:             پايين مي آوري                    نَزِّلْ:                پايين بياور.

تُعلِّمينَ:           ياد مي دهي.                       عَلِّمى :            ياد بده.

تُجالِسونَ:        همنشيني مي كنيد.                           جالِسوا:             همنشيني كنيد.

تُجاهِدانِ:        جهاد مي كنيد.                     جاهِدا:             جهاد كنيد.

تُكْرِمُ:            احترام مي گذاري.                أكْرِمْ:             احترام بگذار.

تُخْرِجْنَ:         خارج مي كنيد.                    أخْرِجْنَ:       خارج كنيد.

 

 

معلم: نكته، همزه باب إفعال در فعل امر، هميشه مفتوح « أ» است. مثال:

 

 

تُحْسِنُ: (نيكي مي كني)                              أحْسِنْ: (نيكي كن)

تُدْخِلانِ: (داخل مي كنيد)                           أدْخِلا: (داخل كنيد)

 

 

(سماعي – قياسي)

ماضي، مضارع و مصدر در ثلاثي مجرّد «سماعي» هستند. سماعي يعني شنيداري. يعني از قبل بايد آنها را شنيده باشيم. به مصدر اين فعل ها دقّت كنيم.

   حَفِظَ                حِفْظ                           قَرَأ                قِراءَة            

جَلَسَ         جُلوس                        عَرَفَ        عِرفان

امّا ماضي، مضارع  و مصدر در ثلاثي مزيد «قياسي» هستند؛ يعني اگر يك مورد را بلد باشيم بقيه فعلها و مصدرها را با مقايسه كردن مي سازيم.

فعل هايي كه در يكي از بابهاي افعال و تفعيل به كار مي روند؛ اغلب به صورت متعدّي ترجمه مي شوند. يعني نياز به مفعول دارند. مانند:

 

نَزَلَ : نازل شد أنزَلَ و نَزَّلَ: نازل كرد.

 

در اين درس مي خواهيم با پنج باب ديگر از هشت باب ثُلاثي مزيدآشنا شويم.

پنج باب ثلاثي مزيد

(با حفظ كردن اين جدول بيشتر قواعدِ درسِ سوم را به راحتي ياد مي گيريد)

باب

وزن ماضي

وزن مضارع

وزن مصدر

وزن امر

تَفَعُّل

تَفَعَّلَ

يَتَفَعَّلُ

تَفَعُّل

تَفَعَّلْ

تَفاعُل

تَفاعَلَ

يَتَفاعَلُ

تَفاعُل

تَفاعَلْ

اِفتِعال

اِفْتَعَلَ

يَفْتَعِلُ

اِفتَعال

اِفتَعِلْ

اِنفِعال

اِنفَعَلَ

يَنفَعِلُ

اِنفِعال

اِنفَعِلْ

اِستِفعال

اِستَفْعَلَ

يَستَفْعِلُ

اِستِفعال

اِسْتَفْعِلْ

 

 

مثال براي اين 5 باب :

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

تَقَدَّمَ:

پيشرفت كرد

يتَقَدَّمُ:

 پيشرفت مي كند

تَقَدُّم:

پيشرفت كردن

تَقَدَّمْ:

پيشرفت كن

تَظاهَرَ:

 وانمود كرد

يَتَظاهَرُ:

وانمود مي كند

تَظاهُر:

وانمودكردن

تَظاهَرْ:

وانمود كن

اِشتَرَكَ:

شركت كرد

يَشْتَرِكُ:

شركت مي كند

اِشتِراك:

شركت كردن

اِشتَرِكْ:

شركت كن

اِسْتَعْلَمَ:

خواست بداند

يَستَعْلِمُ:

مي خواهد بداند

اِستِعلام:

طلب دانستن

اِستَعْلِمْ:

بخواه كه بداني

اِنْهَدَمَ: نابود شد

يَنْهَدِمُ: نابودمي شود

اِنهِدام: نابودشدن

اِنْهَدِمْ: نابود شو

 

 

نكته ها:

نكته 1: در ترجمه به فارسي فعلهاي باب «تَفاعُل» مفعول وجود ندارد.

تَظاهَرَ   النّاسُ  فِى  الشوارع .            مردم در خيابانها تظاهرات كردند.

فعل      فاعل  جار و مجرور

 

 

نكته 2: گاهي در ترجمه فعلهاي باب تَفاعُل و مُفاعَلَة حرف «با»  مي آيد.

جوادٌ تَعارَكَ صَديقَهُ : جواد با دوستش دعوا كرد.

أخـﻰ يُجالِسُ الأبرارَ: برادرم با  نيكان همنشيني مي كند.

 

 

نكته3: فعلهاي باب انفعال فعل لازم هستند يعني مفعول ندارند.

 اِنهَدَمَ   البيتُ . خانه ويران شد.

فعل      فاعل

 

 

نكته 4: فعلهاي باب اِفتِعال و تَفَعُّل لازم هستند؛ امّا گاهي هم متعدّي مي باشند.

(لازم يعني بدون مفعول معني اش كامل است؛ ولي متعدّي احتياج به مفعول دارد.)

 

تَفَتَّحَ الوردُ: گل باز شد.

نحنُ نَفْتَخِرُ بالرازى: ما به رازي افتخار مي كنيم.

 

 

نكته 5: فعلهاي باب استفعال بيشتر اوقات متعدّي هستند يعني  مفعول لازم دارند.        

نستخرجُ       النفطََ    من باطنِ      الأرض.

 

فعل و فاعل   مفعول   جار و مجرور

 

 

 

 

 نفت را از درون زمين  استخراج مي كنيم.

 

 

قواعد درس چهارم

در درس چهارم با اسم جامد و مشتق آشنا مي شويم.

 

 

اسم جامد

 اسم مشتق

 

 

 

 

 

 

 

 


اسم جامد از كلمه ي ديگري گرفته نشده است.

اين اسم ها جامد هستند: قلم، سحاب ( ابر )، جَبَل ( كوه )، بَحر ( دريا )

 

 

 

 

اسم مشتق از كلمه ي ديگري گرفته شده است. اين اسم ها مشتق هستند. اين اسم ها از فعل «عَلِمَ» مشتق شده اند.

 

( عالِم، معلوم، عَليم، علّامه، أعلَم، معلِّم، متعلِّم.)

 

 

 

 

 

 

 

در اين كتاب با هفت اسم مشتق آشنا مي شويم. اسم فاعل و اسم مفعول را در همين درس و اسم مكان و زمان، اسم مبالغه، صفت مشبّهه و اسم تفضيل را در درس پنجم خواهيم خواند.

اسم فاعل در فعلهاي ثُلاثي مجرّد بر وزن فاعل و اسم مفعول بر وزن  مفعول مي آيد.

اسم فاعل «انجام دهنده كار» معني مي دهد و اسم مفعول بر عكس است يعني كار بر آن انجام مي شود.

 

اسم فاعل

اسم مفعول

اسم مكان

اسم زمان

اسم مبالغه

اسم تفضيل

صفت مشبهه

 

اسم مشتق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                             

 

 

 

اسم فاعل

به نحوه ساخته شدنِ اسم فاعل از چند فعل ثلاثي مجرد دقّت كنيد:

كَتَبَ                                 ك ت ب                   ك ا تِ ب                 كاتِب

نَصَرَ                                              ن ص ر                   ن ا صِ ر                 ناصِر

حَكَمَ                                ح ك م                              ح ا كِ م                   حاكِم

صَنَعَ                                 ص ن ع                   ص ا نِ ع                 صانِع

 

 

اسم مفعول         

به نحوه ساخته شدن اسم مفعول از چند فعل ثلاثي مجرد دقّت كنيد:

 

فَتَحَ                                  ف ت ح                  مَ ف ت و ح                       مَفتوح

حَمِدَ                                 ح م د                            مَ ح م و د                          مَحمود

عَبَدَ                                  ع ب د                              مَ ع ب و د                               مَعبود

ضَرَبَ                      ض ر ب                  مَ ض ر و ب                                  مَضروب

]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموز: آيا ساختن اسم فاعل و اسم مفعول در ثلاثي مزيد فرق مي كند؟

معلم: بله فرق مي كند.

اسم فاعل در فعلهاي ثلاثي مزيد از فعل مضارع ساخته مي شود. حرفِ مضارعه (يـ ) را بر مي داريم  و به  جاي آن ( مُـ ) مي آوريم.  سپس يك حرف مانده به آخر، كسره مي گيرد. مثال:

يُعَلِّمُ                     مُعلِّم                              يُصلِحُ                   مُصلِح

                        يُجاهِدُ           مُجاهِد                                   يَنتَظِرُ            مُنتَظِر

اسم مفعول در فعلهاي ثلاثي مزيد به همان روشِ اسم فاعل ساخته مي شود ولي يك حرف مانده به آخر، فتحه مي گيرد. مثال:

يَنتَظِرُ                   مُنتظَر                                            يُقَلِّدُ                     مُقَلَّد

يُرْسِلُ                   مُرْسَل                                            يَعتَمِدُ                   مُعتَمَد

 

قواعد درس پنجم

در  درس پنجم با پنج نوع ديگر از انواع اسم مشتق آشنا مي شويم.

 

اسم مكان

 اسم زمان

 

اسم مكان و زمان بر وزن مَفعَل يا مَفعِل مي آيند.

مَفْعَل

 مَفْعِل

و همان طور كه از نامشان پيداست بر زمان و مكان دلالت مي كنند.

به نحوه ساختن اسم مكان و زمان دقّت كنيد:

كَتَبَ              كتب              مَكْتَب

سَجَدَ             سجد             مَسْجِد

عَبَدَ               عبد               مَعْبَد

نَزَلَ               نزل               مَنْزِل

غَرُبَ             غرب             مَغْرِب

لَعِبَ              لعب              مَلْعَب

 

 

 

 

دو نكته:

 نكته 1: در زبان فارسي غالباً اسم مكان و زمان فقط مفهوم مكاني دارند امّا در عربي، هم مفهوم مكاني و هم مفهوم زماني دارند.

نكته 2: (نكته خارج از كتاب درسي) كلماتي مانند: مدرسة، مزرعة نيز اسم مكان هستند و « ة » در آخر  آنها به معني كثرت (بسياري) است.

مدرسة: جايي كه در آن بسيار درس مي خوانند.

 

 

 صفت مشبّهه

مي توان گفت صفت مشبهه همان صفت ساده در فارسي است. مثال:

جَميل: زيبا               قَبيح: زشت               خَشِن: زبر                عَطْشان: تشنه

صَعْب: سخت             كَسِل: تنبل                شريف: شريف           عَذْب: گوارا

وزنهاي مشهور صفت مشبّهه عبارتند از:

 فَعيل: شريف                       فَعِل: خَشِن              

                   فَعْل: سَهْل                فَعْلان: عَطْشان

 

 

اسم مبالغه

اسم مبالغه دو وزن مشهور دارد، كه عبارتند از:

 

فَعّال    فَعّالة

اسم مبالغه بر بسياريِ صفت دلالت دارد. مثلاً:

صبّار: يعني كسي كه خيلي صبر مي كند.

علّامة: كسي كه خيلي مي داند.

به نحوه ساختنِ اسم مبالغه توجّه  كنيد:

عَلِمَ                        عـ لـ م                  عـَ لّـ ا مـ ة                                                  عَلّامة

غَفَرَ                      غـ فـ ر                      غـَ فّـ ا ر                                                   غَفّار

أمَرَ                      أ مـ ر                    أمّـ ا ر ة                                              أمّارة

صَبَرَ                      صـ بـ ر            صَـ بّـ ا ر                              صَبّار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اسم تفضيل

اسم تفضيل : معادلِ صفت برتر و برترين در فارسي است. به عبارت ديگر صفتهايي كه داراي «تر» و «ترين» هستند معادل اسم تفضيل هستند. اسم تفضيل  بر وزن أفعل است و براي مؤنّث گاهي بر وزن فُعلَي مي آيد.

 

 

                                                    بر وزن « أفعَل»

            اسم تفضيل:

                                                    بر وزن «فُعلَي»

 

به نحوه ساختن اسم تفضيل توجّه  كنيد:

 

حَسُنَ            أحْسَن ، حُسْنَي

كَبُرَ               أكْبَر ، كُبْرَي

صَغُرَ              أصْغَر ، صُغرَي

 

به ترجمه اسم تفضيل نيز دقّت كنيد:

 

كَبير: بزرگ               أكبَر، كُبرَي:     بزرگ تر، بزرگ ترين

صَغير:كوچك              أصغَر، صُغرَي:  كوچك تر،كوچك ترين

 

 

دانش آموز:  چه موقع اسم تفضيل براي مؤنّث بر وزن فُعلَي مي آيد؟

معلم: وقتي براي مؤنّث، صفت بياوريم مثلاً:

فاطمةُ الكبري: فاطمه بزرگتر

 القريةُ السُّفلَي: روستاي پايين تر

 

 

التَّحليل الصَّرفِى  و الإعراب

تحليل صرفي  همان «تجزيه كردن» و اعراب همان «تركيب كردن» در دستور زبان فارسي است.

دانش آموز: تجزيه و تركيب يعني چه؟

معلم: تجزيه يا  تحليل صرفي  يعني ذكر مشخّصات كلمه بدون توجّه  به موقعيت آن در جمله.

 تركيب يا إعراب يعني ذكر نقش و حالتي كه كلمه در جمله ايفا مي كند.

 

 

قبلاً آموخته ايم  كه كلمه سه نوع است: اسم، فعل و حرف.

حال ببينيم در تجزيه ي هر يك، چه مواردي را بايد ذكر كنيم.

 مواردي كه در تجزيه «اسم» ( التحليل الصرفِى ) رعايت مي شود عبارتند از:

 

 1- عدد: مفرد، مثنّي  يا جمع است؟

2- جنس: مذكّر است يا مؤنّث؟

3- جامد است يا مشتق. اگر مشتق است كدام يك از انواع هفتگانه  است؟

 

 مواردي كه در تجزيه ي « فعل» (التحليل الصرفِى ) رعايت مي شود عبارتند از :

 

1- ماضي، مضارع يا امر است.

2- صيغه فعل 

3- ثلاثي مجرّد است يا مزيد و اگر مزيد است از كدام باب است؟

 

 موارد تجزيه ي « حرف» عبارتند از:‌

1- نوع حرف

 ( حرف جر = مِن / فِى / عَنْ/عَلَي/ إلي/بِـ / لِـ )

(حرف تعريف = ال) ؛ (حرف استفهام: هَل، أ)

(حرف نفي= لا ، ما ) ؛ ( حرف استقبال = سَـ ، سَوفَ)

2- حرف مورد نظر مبني بر چيست؟ ( اين مطلب را در درس هشتم خواهيد خواند.)

در الإعراب يا تركيب ذكر اين موارد لازم است:

1- فاعل و مرفوع      2- مبتدا و مرفوع       3- خبر و مرفوع

4- جارّ و مجرور        5- مجرور به حرف جر6- فعل و فاعل         

7- مفعول و منصوب    8- ذكرِ اين كه جمله، فعليّه است يا اسميّه .

 

 

مثال براي تجزيه و تركيب يا التحليل الصرفِى  و الإعراب. ( أكْتُبُ بِقَلَمٍ.)

 

أكتُبُ

فعلٌ مضارعٌ، لِلْمتكلّم مع الغير، ثلاثى مجرّد

الفعلُ و الفاعلُ و الجملةُ فِعليةٌ

بِـ

حرفُ جرٍّ

-

قلمٍ

اسمٌ، مفرد، مذكّر ، جامدٌ

مجرورٌ بِحرفِ الجرّ (بِقلمٍ، جارّ و مجرور)

 

 

 

نكته 1: در ترجمه اسم هاي مبالغه از لفظ «بسيار» استفاده مي كنيم.

(صَبّار: بسيار بردبار     غَفّار: بسيار آمرزنده)

 

 نكته 2: گاهي اسم تفضيل ( بدون ال) شبيه فعل ماضي باب إفعال مي شود. در چنين موردي بايد به معني جمله دقّت كنيم.

صادقٌ أحسَنُ التلاميذ: صادق  بهترين دانش آموزان است.

صادقٌ أحسَنَ بِأصدِقائِهِ: صادق به دوستانش  نيكي كرد.

 

 

نكته 3: اسم تفضيل، دو معني «تر» و « ترين» دارد. امّا اگر بعد از آن «مِن» بيايد، به صورت «تر» ترجمه مي شود.

البحرُ أكبرُ مِنَ النَّهر: دريا بزرگتر از رودخانه است.

اگر بعد از اسم تفضيل حرف « مِن» نيايد، معمولاً به صورت «ترين» ترجمه مي شود.

أحسنُ طالبٍ: بهترين دانش آموز.

 

 

نكته 4 ( نكته خارج از كتاب درسي) : هر گاه دو طرف مقايسه مؤنّث باشند از

« أفعل» براي بيان برتري استفاده مي شود نه فُعلَي.

مثال: فاطمةُ أكبرُ مِن زهراء : فاطمه بزرگ تر از زهرا است.

در چنين تركيب ها يي نيز از وزن «أفعل» استفاده مي شود.

أحسَنُ شَرِكةٍ فِى العالَم: بهترين شركتِ جهان

 

 

           

 

 

 

همان طور كه از عنوان قواعد درس اوّل و دوم كتاب درسي پيداست هدف اين دو درس يادآوري مطالب آموخته شده در عربي اول دبيرستان است و عنوان التِّذكار نيز به معني يادآوري است.

 

به فعلي كه اوّلين صيغه ي ماضيِ آن از چهار حرف اصلي تشكيل شده باشد «رباعي مجرّد» گفته مي شود.

 

 

به وزن رباعي مجرد توجّه كنيد:

 

الماضى

المضارع

الأمر

المصدر (الباب)

وزن

فَعْلَلَ

يُفَعْلِلُ

فَعْلِلْ

فَعْلَلَة (فِعْلال)

مثال

زَلْزَلَ

يُزَلزِلُ

زَلْزِلْ

زَلْزَلَة (زِلزال)

 

 

اسم الآلة

در عربي اول  دبيرستان با هفت نوع اسم مشتق آشنا شديد. امّا مشتق بر هشت نوع است و اسم آلت در كتاب درسي اول تدريس نشده بود.

 

 

                                                                     مِفْعَل

                سه وزن اسم آلت                    مِفْعَلَة

                                                         مِفْعال

اسم آلت بر ابزار و وسايلِ انجام كار دلالت دارد. در اين بيت وزن هاي اسم آلت يا ابزار آمده است.

اسم آلت كه به آلت دال است

مِفْعَل  و مِفْعَلَة و مِفْعال است.

 

مثال براي اسم آلت

وزن مِفْعَل:                  مِبْرَد: سوهان       مِقْبَض: دستگيره     مِخْلَب: چنگال، داس

وزن مِفْعَلَة:                  مِكْنَسَة: جارو      مِطْرَقَة: چكش                  مِسْطَرَة: خط كش

وزن مِفْعال:         مِفْتاح:‌كليد       مِقْراض:قيچي                 مِنْشار: ارّه                                        مِصْباح: چراغ

[ خوب است امروزه وزن<فعّالة> نيز براي اسم آلت به كار مي رود. مانند: ثلّاجة: يخچال ، قطّارة: قطره چكان ، دَوّارة: پرگار ]

 

صفت مشبّهه

يكي از انواع هشتگانه مشتق، صفت مشبهه است و در كلاس اول تنها با چهار وزن آن آشنا شديد كه عبارتند از:

 

 

 

 

 

                     فَعيل:شريف،‌ جميل                    فَعْل:سَهْل: «آسان»             صَعْب: «سخت»

                   فَعِل: خَشِن،‌ فَرِح                      فَعْلان: عَطْشان،       جَوْعان: «گرسنه»

 

 

 

حال با سه وزن ديگر صفت مشبهه كه در كتاب دوم دبيرستان آمده نيز آشنا شويد:

 

 

 

فَعَل: حَسَن:‌« نيك»               أفْعَل: أحمَر:‌« سرخ»

فَعْلاء :‌حَمْراء: « سرخ (مؤنّث)»

 

 

اسم مبالغه

در كلاس اول دبيرستان با دو وزن فعّال و فعّالة آشنا شديد.

 

    فَعّال  :  غَفّار  : بسيار آمرزنده                

فَعّالة  :  عَلّامة  : بسيار دانا

 

حال با وزن ديگر اسم مبالغه كه در كتاب دوم دبيرستان آمده آشنا شويد:

فَعول :  صَبور :  بسيار صبر كننده