قواعد درس اول

معلّم: درس امروز ما، درباره فعل ثلاثي مجرّد و مزيد است.

فعل و بسياري از اسم ها در زبان عربي داراي سه حرف اصلي و گاهي چهار حرف اصلي هستند.

به فعل هايي كه داراي سه حرف اصلي هستند ثلاثي و فعل هايي كه داراي چهار حرف اصلي هستند؛ رباعي مي گويند.

 

يذهَبونَ، تَسمَعينَ، تَخْرُجانِ، جَلَسْتُما، اِلْعَبا

يذهبون، تسمعين، تـخرجان، جلستما، العبا

به اين پنج فعل دقّت كنيد:

 (يَذهَبونَ، تَسمَعينَ، تَخْرُجانِ، جَلَسْتُما، اِلْعَبا )

 آيا مي توانيد حروف اصلي آنها را تشخيص دهيد؟

حروف رنگي، حروفِ اصليِ هر فعل هستند. به اين فعل ها «ثُلاثي» يعني «سه  تايي» گفته مي شود.

 

 

دانش آموز: آيا همه فعل ها در زبان عربي ثُلاثي هستند؟

معلّم:خير، بيشتر فعلها ثُلاثي هستند يعني داراي سه حرف اصلي هستند. امّا بعضي فعل ها داراي چهار حرف اصلي هستند مانند:

 زَلْزَلَ: لرزيد.   تَرْجَمَ: ترجمه كرد.

حدس بزنيد فعل هايي كه چهار حرف اصلي دارند چه ناميده مي شوند؟          رُباعي            خُماسي

آري به فعل هايي كه چهار حرف اصلي دارند رباعي گفته مي شود.

امّا فعل رباعي را چون خيلي كم است امسال نمي خوانيم.

 

فعل ثلاثي دو نوع است:

 1- ثلاثي مجرّد                    2- ثلاثي مزيد

اغلب فعل هايي كه در دوره راهنمايي با آن آشنا شده ايد ثلاثي مجرّد بودند.

 

سَمِعوا، رَفَعْنا، يلعَبانِ، تحكُمُ، تَصبِرونَ، حَمَلَتْ، اُكْتُبوا

 

ثُلاثي مجرّد به فعلي  مي گويند كه اوّلين صيغه فعل ماضيِ آن از سه حرف تشكيل مي شود. مثلاً اين فعلها ثلاثي مجرّد هستند (سَمِعوا، رَفَعْنا، يَلعَبانَ، تَحكُمُ، تَصبِرونَ، حَمَلْتَ، اُكتُبوا) اوّلين صيغه ماضيِ اين فعلها به ترتيب عبارتند از( سَمِعَ،رَفَعَ، لَعِبَ، حَكَمَ، صَبَرَ، حَمِلَ، كَتَبَ) مي بينيم همه اين فعل ها سه حرفي اند.

 

سَمِعوا – رَفَعْنا- يَلعَبانِ- تَحْكُمُ- تَصْبِرونَ- حَمَلَتْ- اُكْتُبوا

 

 

 


سَمِعَ -  رَفَعَ  - لَعِبَ  - حَكَمَ -  صَبَرَ  -   حَمَلَ-   كَتَبَ

 

 

 

 ثلاثي مزيد

فعل ثلاثي مزيد به فعلي گفته مي شود كه اولين صيغه ماضي آن بيشتر از سه حرف باشد.

 

 

أخْرَجْنا- تُعَلِّمونَ- هاجَرْتُم- إجْلَسْتَ- قَدَّمْنا- سافَروا

به اين 6 فعل توجّه  كنيد: اوّلين صيغه ماضي اين فعل ها عبارتند از:

 

أخْرَجَ  - عَلَّمَ-   هاجَرَ-     أجْلَسَ-  قَدَّمَ -  سافَرَ

 

                               عَلَلمَ                           قَددَمَ

 

مي بينيد كه به اولين صيغه ماضي هر يك از اين فعل ها حرفي اضافه شده است.

فعل ثلاثي مزيد به فعلي گفته مي شود كه اولين صيغه ماضي آن بيشتر از سه حرف باشد.

 بنا براين به اين فعلها فعل هاي ثلاثي مزيد گفته مي شود.

براي تشخيص مجرّد از مزيد به اولين صيغه ماضيِ آن فعل مراجعه مي كنيم.

 

 

هر كدام از فعلهاي ثلاثي مزيد، دري از نظر معني بر روي ما مي گشايد؛ به هر گروه از  اين افعال يك باب مي گويند و فعلهاي ثلاثي مزيد داراي هشت باب مشهور هستند كه ما در درس دوم با سه باب از بابهاي ثلاثي مزيد آشنا مي شويم. شما مي توانيد اين بابها را در جدول زير مشاهده كنيد:

باب

وزن ماضي

وزن مضارع

وزن امر

إفعال

أفْعَلَ

يُفْعِلُ

أفْعِلْ

تَفعيل

فَعَّلَ

يُفَعِّلُ

فَعِّلْ

مُفاعَلَة

فاعَلَ

يُفاعِلُ

فاعِلْ

دانش آموزان عزيز، شما اكنون مي توانيد مثالهايي را در باب هاي گفته شده ملاحظه كنيد. به معني كلمه ها نيز دقّت كنيد.

 

 

مثال براي ثلاثي مزيد باب «إفعال»

 

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

أجْلَسَ: نشاند

يُجْلِسُ : مي نشاند

إجلاس: نشاندن

أجْلِسْ: بنشان

 

ثلاثي مجرّد، فعل بالاعبارت است از:

 

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

جَلَسَ: نشست

يَجْلِسُ: مي نشيند

جُلوس: نشستن

اِجْلِسْ: بنشين

 

 

مثال براي ثلاثي مزيد باب «تفعيل »:

 

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

نَزَّلَ: پايين آورد

يُنَزِّلُ: پايين

مي آورد

تَنْزيل: پايين آوردن

نَزِّلْ: پايين بياور

 

ثلاثي مجرّد فعل بالا عبارت است از:

 

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

نَزَلَ: پايين آمد

يَنْزِلُ: پايين مي آيد

نُزول: پايين آمدن

اِنْزِلْ: پايين بيا

 

 

مثال براي ثلاثي مزيد باب «مفاعلة»

 

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

جالَسَ: همنشيني كرد

يُجالِسُ: همنشيني مي كند

مُجالَسَة: همنشيني

جالِسْ: همنشيني كن

 

ثلاثي مجرّد فعلِ بالا را كمي جلوتر خوانديم. گاهي مصدر اين باب بر وزن «فِعال» است.

مثال: جاهَدَ، يُجاهِدُ: مُجاهَدَة (جِهاد) – دافَعَ، يُدافِعُ، مُدافَعَة (دِفاع)

 

 

(مضارع)                                               (امر)

تُنَزِّلُ:             پايين مي آوري                    نَزِّلْ:                پايين بياور.

تُعلِّمينَ:           ياد مي دهي.                       عَلِّمى :            ياد بده.

تُجالِسونَ:        همنشيني مي كنيد.                           جالِسوا:             همنشيني كنيد.

تُجاهِدانِ:        جهاد مي كنيد.                     جاهِدا:             جهاد كنيد.

تُكْرِمُ:            احترام مي گذاري.                أكْرِمْ:             احترام بگذار.

تُخْرِجْنَ:         خارج مي كنيد.                    أخْرِجْنَ:       خارج كنيد.

 

 

معلم: نكته، همزه باب إفعال در فعل امر، هميشه مفتوح « أ» است. مثال:

 

 

تُحْسِنُ: (نيكي مي كني)                              أحْسِنْ: (نيكي كن)

تُدْخِلانِ: (داخل مي كنيد)                           أدْخِلا: (داخل كنيد)

 

 

(سماعي – قياسي)

ماضي، مضارع و مصدر در ثلاثي مجرّد «سماعي» هستند. سماعي يعني شنيداري. يعني از قبل بايد آنها را شنيده باشيم. به مصدر اين فعل ها دقّت كنيم.

حَفِظَ          حِفْظ                           قَرَأ                قِراءَة            

جَلَسَ         جُلوس                        عَرَفَ        عِرفان

امّا ماضي، مضارع  و مصدر در ثلاثي مزيد «قياسي» هستند؛ يعني اگر يك مورد را بلد باشيم بقيه فعلها و مصدرها را با مقايسه كردن مي سازيم.

فعل هايي كه در يكي از بابهاي افعال و تفعيل به كار مي روند؛ اغلب به صورت متعدّي ترجمه مي شوند. يعني نياز به مفعول دارند. مانند:

 

نَزَلَ : نازل شد أنزَلَ و نَزَّلَ: نازل كرد.

 

 

در اين درس مي خواهيم با پنج باب ديگر از هشت باب ثُلاثي مزيدآشنا شويم.

پنج باب ثلاثي مزيد

(با حفظ كردن اين جدول بيشتر قواعدِ درسِ سوم را به راحتي ياد مي گيريد)

باب

وزن ماضي

وزن مضارع

وزن مصدر

وزن امر

تَفَعُّل

تَفَعَّلَ

يَتَفَعَّلُ

تَفَعُّل

تَفَعَّلْ

تَفاعُل

تَفاعَلَ

يَتَفاعَلُ

تَفاعُل

تَفاعَلْ

اِفتِعال

اِفْتَعَلَ

يَفْتَعِلُ

اِفتَعال

اِفتَعِلْ

اِنفِعال

اِنفَعَلَ

يَنفَعِلُ

اِنفِعال

اِنفَعِلْ

اِستِفعال

اِستَفْعَلَ

يَستَفْعِلُ

اِستِفعال

اِسْتَفْعِلْ

 

 

مثال براي اين 5 باب :

ماضي

مضارع

مصدر

امر مخاطب

تَقَدَّمَ:پيشرفت كرد

يتَقَدَّمُ:پيشرفت مي كند

تَقَدُّم:پيشرفت كردن

تَقَدَّمْ:پيشرفت كن

تَظاهَرَ: وانمود كرد

يَتَظاهَرُ:وانمود

مي كند

تَظاهُر:وانمودكردن

تَظاهَرْ:وانمود كن

اِشتَرَكَ: شركت كرد

يَشْتَرِكُ: شركت مي كند

اِشتِراك: شركت كردن

اِشتَرِكْ:   شركت كن

اِسْتَعْلَمَ: خواست بداند

يَستَعْلِمُ: مي خواهد بداند

اِستِعلام: طلب دانستن

اِستَعْلِمْ:   بخواه كه بداني

اِنْهَدَمَ:   نابود شد

يَنْهَدِمُ:نابود مي شود

اِنهِدام:نابود شدن

اِنْهَدِمْ: نابود شو

 

 

نكته ها:

نكته 1: در ترجمه به فارسي فعلهاي باب «تَفاعُل» مفعول وجود ندارد.

تَظاهَرَ   النّاسُ  فِى  الشوارع .            مردم در خيابانها تظاهرات كردند.

فعل      فاعل  جار و مجرور

 

 

نكته 2: گاهي در ترجمه فعلهاي باب تَفاعُل و مُفاعَلَة حرف «با»  مي آيد.

جوادٌ تَعارَكَ صَديقَهُ : جواد با دوستش دعوا كرد.

أخي يُجالِسُ الأبرارَ: برادرم با  نيكان همنشيني مي كند.

 

 

نكته3: فعلهاي باب انفعال فعل لازم هستند يعني مفعول ندارند.

 اِنهَدَمَ   البيتُ . خانه ويران شد.

فعل      فاعل

 

 

نكته 4: فعلهاي باب اِفتِعال و تَفَعُّل لازم هستند؛ امّا گاهي هم متعدّي مي باشند.

(لازم يعني بدون مفعول معني اش كامل است؛ ولي متعدّي احتياج به مفعول دارد.)

 

تَفَتَّحَ الوردُ: گل باز شد.

نحنُ نَفْتَخِرُ بالرازى: ما به رازي افتخار مي كنيم.

 

 

نكته 5: فعلهاي باب استفعال بيشتر اوقات متعدّي هستند يعني  مفعول لازم دارند.        

نستخرجُ       النَفط    من باطنِ      الأرض.

 

فعل و فاعل   مفعول   جار و مجرور

 

 

 

 

 نفت را از درون زمين  استخراج مي كنيم.

 

 

قواعد درس دوم

مضارع مرفوع

 مضارع منصوب

معلّم: فعل مضارع در حالت عادي مرفوع است.

دانش آموز:     منظور از حالت عادي چه حالتي است؟

معلّم:             يعني پيش از فعل مضارع، حروف ناصبه يا جازمه نباشد.

در اين درس با حروف ناصبه و در درس بعدي با حروف جازمه آشنا خواهيم شد.

حال به علامت رفعِ « فعل مضارع مرفوع» توجّه كنيد:

 

يفعلُ         تفعلُ

 يفعلان        تفعلان

يفعلون       يفعلن

تفعلُ               تفعلين

تفعلان             تفعلان

تفعلون             تفعلن

أفعلُ       نفعلُ

 

 

علامت رفع مضارع در  پنج صيغه ضمّه آخِر آن است.

يفعلُ ، تفعلُ، أفعلُ، نفعلُ

 

 

امّا علامت فعل مضارع در هفت صيغه، نون آخِرِ آن است كه در اصطلاح

« نونِ عِوضِ رفع» يا « نون اِعراب » ناميده مي شود.

يفعلانِ ، تفعلانِ ، يفعلونَ، تفعليـنَ، تفعلونَ، تفعلانِ، تفعلانِ

 

 

امّا دو صيغه جمع مؤنّث (يفعلن و تفعلن) معرب نيستند بلكه مبني هستند و نون آخِر آنها نيز « ضمير متّصل فاعلي» است.                            

يَفْعَلْنَ تَفْعَلْنَ

 

 

حال با مضارع منصوب آشنا شويد:

 

مضارع منصوب

 

هنگامي كه يكي از حروف ناصبه بر سر فعل مضارع بيايد

« فعل مضارع منصوب» ساخته مي شود. حروف ناصبه عبارتند از:

 

أن: كه،           لَنْ: هرگز نخواهـ ......

كى (لِكَى) ، حتّي،لِـ : تا ، تا اينكه، براي اينكه

 

 

 

به نحوه ساختن مضارع منصوب توجه كنيد:

أنْ + يَسْمَعُ               أن يَسْمَعَ

لَنْ + يَكْذِبون             لَن يَكْذِبوا

كَى+ تَستَغفِرُ              كى تَستَغْفِرَ

 

 

به صرف چهارده صيغه مضارع منصوب دقّت كنيد:

لَن يفعلَ     لَن تفعلَ

لن تفعلَ      لن تفعلى

لن يفعلا     لن تفعلا

لن تفعلا      لن تفعلا

لن يفعلوا    لن يفعلنَ

لن تفعلوا     لن تفعلنَ

لن أفعلَ

لن نفعلَ

 

 

قواعد درس هفتم

مضارع مجزوم

 

ابتدا ادوات جزم را بشناسيد:

 لَمْ، لِـ ، لا،

 إِنْ، مَنْ ، ما

 

 


به صرف 14 صيغه فعل مضارع مجزوم توجه كنيد:

لم يفعلْ              لم تفعلْ

لم يفعلا             لم تفعلا

لم يفعلوا            لم يفعلنَ

لم تفعلْ                لم تفعلـ

لم تفعلا                لم تفعلا

لم تفعلوا               لم تفعلنَ

             لم أفعلْ                                لم نفعلْ

معلّم:چه كسي مي تواند توضيح دهد با آمدنِ ادوات جزم، فعل مضارع چه تغييراتي مي كند؟

دانش آموز: ضمه آخر  فعل مضارع كه علامت رفع است به سكون

كه علامت جزم است تبديل مي شود.                   

                           ( يفعلُ / تفعلُ  /  أفعلُ         / نفعلُ )

                          (لَمْ يفعلْ  / لِتفعلْ / إنْ أفعلْ ........ /ما نفعلْ.....)

و يا نونِ اعراب حذف مي شود.       ( يفعلان / تفعلان/يفعلون /تفعلين/تفعلن)

                                             ( لم يفعلا/لتفعلا /إن يفعلوا ..../لا تفعلـﻰ/لا تفعلوا )

به ترجمه ادوات جزم توجه كنيد:

(لَم : نَـ .... / لِـ  : بايد / لا : براي ساختن فعل نهي / إنْ: اگر / مَنْ : هر كس / ما : هر چه)

« لَم» و « لِـ » فقط يك فعل مضارع را مجزوم مي كنند.

 ولي « إنْ» ، «مَنْ» و «ما» دو فعل مضارع را مجزوم  مي كنند.

 

 

حال به كاربرد ادوات جزم توجه كنيد:

لَمْ: ماضي ساده يا نقلي منفي مي سازد. مثال: لَمْ يَذْهَبْ: نرفت، نرفته است.

لَمْ يَذهَبْ و ما ذَهَبَ هر دو به معني «نرفت» هستند.

مثال بيشتر :

 كَسَرَ : شكست / «ما كَسَرَ » و «لم يَكْسِرْ » نشكست.

 أرسَلوا : فرستادند / «ما أرسَلوا» و «  لم يُرسِلوا » نفرستادند.

ذَهَبَ:   رفت                  ما ذَهَبَ ،‌لَم يذهَبْ: نرفت

كَسَرَ:    شكست               ما كَسَرَ ، لم يَكْسِرْ : نشكست

أرسَلوا: فرستادند              ما أرسَلوا، لَم يُرسِلوا : نفرستادند.

 

 

«لِـ » در اصطلاح «لام امر» ناميده مي شود و بر سر 6 صيغه ي غايب و 2 صيغه متكلّم مي آيد.

مثال : لِيَنظُرْ = بايد نگاه كند / لِيُنفِقوا: بايد انفاق كنند / لِنَذهبْ : بايد برويم.

لا: منظور از لا همان لاي ناهيه  يعني سازنده فعل  نهي است و اگر بر سر فعل غايب و متكلّم بيايد، به معني  «نبايد» مي شود:

لا تذهبْ: نرو               لا يذهبْ:  نبايد برود

لا تقلقي: نگران نشو      لا يَحزَنوا:  نبايد ناراحت شوند.

 

 

إنْ، مَنْ، ما : ادوات شرط هستند و داراي فعل شرط و جواب شرط مي باشند كه هر دو  فعل نيز مجزوم مي شوند.

إنْ تَضْرِبْ     أضْرِبْ :   اگر بزني مي زنم.

فعل شرط   جواب شرط

منْ يَتَأمَّلْ  قَبلَ الكَلام ؛ يَسْلَمْ  مِنَ الخَطأ.

فعل شرط              جواب شرط

هر كس قبل از سخن گفتن فكر كند؛ از خطا در امان مي ماند.

﴿ و ما تُنفِقوا مِنْ شَىءٍ يَعْلَمْهُ اللهُ ﴾

هر چيزي كه انفاق كنيد، خدا از آن با خبر است.

 

 

نكته ي 1: اگر ادوات شرط بر سر فعل هاي ماضي بيايند؛ آن فعل ماضي، معناي مضارع مي يابد.

مَن اجْتَهَدَ نَجَحَ : هر كس تلاش كند؛ موفّق مي شود.

نكته ي2: دقّت كنيد كه سه «مَنْ» و «ما» وجود دارند:

 استفهام ،موصول، جازم

مَنْ  أنتَ؟/ ما  هذا؟           استفهام (پرسشي)

تو چه كسي هستي؟ / اين چيست؟

اِعمَلْ بما  تَعَلَّمْتَ. / عَلِّمْ مَن لا يعلَمُ.            موصول

به آنچه آموخته اي عمل كن./ به كسي كه نمي داند بياموز.

نكته ي 3: لام امر پس از حروف « وَ ، فَـ » معمولاً ساكن خوانده مي شود.

﴿ فَلْيَعْبُدوا رَبَّ هذا البيت﴾  پس بايد صاحب اين خانه را بپرستند.

 

 

قواعد درس سوم

از 29 حرف الفباي عربي سه حرفِ « و» « ا» « ى» حروف علّه ناميده

 مي شوند.

و   ا   ي

 

«علّه» در لغت به معني «بيماري» است.

 

 

 

 

فعل معتلّ

 

 

به فعلي كه يك يا دو حرف از حروف اصلي آن حرف علّه باشد فعل معتلّ گفته

 مي شود.

كلمه   «معتلّ» در لغت به معني «بيمار» است.

 

 

 

 

فعل صحيح

 

به فعلي كه هيچ يك از حروف اصلي آن حرف علّه نيست فعل صحيح گفته مي شود.

 

 

فعل معتلّ سه نوع است:

 

                                                          مثال              و‌َقَفَ

                             معتلّ                       أجوف           كانَ

                                                          ناقص            نَسِىَ

 

 

مثال: اوّلين حرف اصلي آن يكي از حروف علّه است.  مانند: وَقَفَ

اجوف: دومين حرف اصلي آن يكي از حرف علّه است.  مانند: كانَ

ناقص: سومين حرف اصلي آن يكي از حروف علّه است.  مانند: نَسِىَ

 

 

 

                                      مهموز            أكَلَ، سَألَ، قَرَأ

        صحيح                      مضاعف         قَلَّ ، دَلَّ ، بَثَّ           

                                      سالم               جَعَلَ، عَمِلَ، قَرُبَ

 

 

خوب است بدانيم فعل صحيح نيز سه نوع است:

الف- مهموز: اگر يكي از حروف اصليِ فعل، همزه باشد، «مهموز» ناميده مي شود.

مانند: أكَلَ، سَألَ، قَرَأ

ب: مضاعف: اگر دو حرفِ اصليِ فعل، از يك حرف‌باشد مُضاعَف ناميده مي شود.

مانند: قَلَّ ، دَلَّ ، بَثَّ

ج: سالم: فعلي كه در حروف اصلي آن همزه و يا دو حرف تكراري نيست؛ «صحيح و سالم» ناميده مي شود. مانند : جَعَلَ ، عَمِلَ ، قَرُبَ

 

 

 

الإعلال

 

به روش هايي كه براي آسان كردنِ صرفِ فعلِ معتل و درمان حروف علّه به كار مي روند «قواعد اعلال» گفته مي شود.

 

 

 

 

 

                                                الإعلال بالإسكان

           الإعلال                                                الإعلال بالقلب

                                               الإعلال بالحذف

 

 

اعلال به سه شكل انجام مي گيرد.

1-              الإعلال بالإسكان:                 يعني ساكن نمودن حرف علّه

2-              الإعلال بالقلب:                    يعني تبديل حرف علّه به حرفي مناسب

3-              الإعلال بالحذف:                   يعني حذف كردن حرف علّه

 

 

 

 

 

                    الإعلال بالإسكان      

            الإعلال                                      الإعلال بالقلب

                                                  الإعلال بالحذف

 

 

 

 

يَهْدىُ             يَهْدى

 

 

 

 

 

 

            الإعلال بالإسكان              

          الإعلال                                                                    الإعلال بالقلب                  

                                                الإعلال بالحذف

 

 

 

  قَوَلَ            قَالَ 

 

            الإعلال بالإسكان              

        الإعلال                               الإعلال بالقلب            

                                             الإعلال بالحذف      

 

 

 

    يَوْجِدُ                يَجِدُ

 

 

 

نمونه اي از صرف فعل معتلّ مثال:

صيغة

ماضٍ

مضارعٌ

أمر باللام و مخاطب

مضارع منصوب

للغائب

للغائبَينِ

للغائبين

وَقَفَ

وَقَفا

وَقَفوا

يَقِفُ

يَقِفانِ

يَقِفونَ

لِيَقِفْ

لِيَقِفا

لِيَقِفوا

لَنْ يَقِفَ

لَنْ يَقِفا

لَنْ يَقِفوا

للغائبة

للغائبتَينِ

للغائبات

وَقَفَتْ

وَقَفَتا

وَقَفْنَ

تَقِفُ

تَقِفانِ

يَقِفْنَ

لِتَقِفْ

لِتَقِفا

لِيَقِفْنَ

لن تَقِفَ

لن تَقِفا

لن يَقِفْنَ

للمخاطَب

للمخاطبَينِ

للمخاطبينَ

وَقَفْتَ

وَقَفْتُما

وَقَفْتُم

تَقِفُ

تَقِفانِ

تَقِفونَ

قِفْ

قِفا

قِفوا

لن تَقِفَ

لن تَقِفا

لن تَقِفوا

للمخاطبة

للمخاطبتَينِ

للمخاطبات

وَقَفْتِ

وَقَفْتُما

وَقَفْتُنَّ

تَقِفينَ

تَقِفانِ

تَقِفْنَ

قِفى

قِفا

قِفْنَ

لن تَقِفى

لن تَقِفا

لن تَقِفْنَ

للمتكلّم وحده

للمتكلّم مع الغير

وَقَفْتُ

وَقَفْنا

أقِفُ

نَقِفُ

لِأقِفْ

لِنَقِفْ

لن أقِفَ

لن نَقِفَ

 

 

معلم:  چه كسي مي تواند بگويد در فعل ماضي و مضارع معتلّ مثال چه اعلالي صورت گرفته است؟

دانش آموز: در هر 14 صيغه ي ماضي هيچ اعلالي صورت نگرفته است.

امّا در هر 14 صيغه ي مضارع حرف علّه حذف شده است.

 

 

به چند نمونه از تبديل ماضي به مضارع دقّت كنيد:

 

 

                (وَصَلَ، يَصِلُ)     (وَجَدَ، يَجِدُ)                      (وَضَعَ، يَضَعُ)

                (وَهَبَ، يَهَبُ)            (وَعَدَ، يَعِدُ)       (وَصَفَ، يَصِفُ)

 

 

به صرف چند فعل معتل مثال در بابهاي مختلف توجّه كنيد:

حروف اصلي

ماضي

مضارع

امر

مصدر

و ج د

أوجَدَ

يُوجِدُ

أوْجِدْ

إيجاد

و ص ل

أوصَلَ

يُوصِلُ

أوصِلْ

إيصال

و ض ح

وَضَّحَ

يُوَضِّحُ

وَضِّحْ

توضيح

و س ع

تَوَسَّعَ

يَتَوَسَّعُ

تَوَسَّعْ

تَوَسُّع

و ض ع

تَواضَعَ

يَتَواضَعُ

تَواضَعْ

تَواضُع

و ض ح

اِستَوضَحَ

يَستَوضِحُ

اِستَوْضِحْ

اِستيضاح

و ح د

اِتَّحَدَ

يَتَّحِدُ

اِتَّحِدْ

اِتِّحاد

و ص ل

اِتَّصَلَ

يَتَّصِلُ

اِتَّصِلْ

اِتِّصال

 

مصدرهاي

 « إيجاد» ، «إيصال» و « اِستِيضاح» پيش از اعلال

« إوْجاد» ، « إوْصال» و « اِستِوضاح» بوده اند و

 حرفِ علّه ي ماقبل مكسور، يعني حرف « واو» متناسب با حركتِ ما قبل خود، تبديل به «ياء» شده است.

كلمه هاي «اِتَّحَدَ» ، « يَتَّحِدُ» ، « اِتَّحِدْ» و « اِتِّحاد» نيز در اصل چنين بوده اند:

« اِوْتَحَدَ» ، « يَوْتَحِدُ» ، « اِوْتَحِدْ» و « اِوْتِحاد»

اِوتَحَدَ، يَوتَحِدُ، اِوتَحِدْ، اِوتِحاد

اِتتَحَدَ، يَتتَحِدُ، اتتَحِدْ ، اتتِحاد

اِتَّحَدَ، يَتَّحِدُ، اِتَّحِدْ، اِتِّحاد

 

 

 

قواعد درس چهارم

 

                                                مثال    وَجَدَ، يَجِدُ

        انواع فعل متعلّ                   أجوَف  قَالَ، يَقُولُ

                                                ناقص   هَدَي، يَهْدِى

فعل معتلّ اجوف فعلي است كه عين الفعل آن يعني دومين حرفِ اصليِ آن حرف علّه باشد.

 

 

 

 

نمونه اي از صرف فعل معتلّ أجوف:

صيغة

ماضٍ

مضارعٌ

أمرٌ  باللام و مخاطب

مضارعٌ منصوب

لِلغائب

للغائبَينِ

للغائبينَ

هو قالَ

هُما قالا

هم قالوا

يَقولُ

يَقُولانِ

يَقُولونَ

لِيَقُلْ

لِيَقولا

لِيَقولوا

لَن يَقولَ

لَن يَقولا

لَن يَقولوا

للغائبة

للغائبتَينِ

للغائبات

هى قالَتْ

هُما قالَتا

هنَّ قُلْنَ

تَقُولُ

تَقُولان ِ

يَقُلْنَ

لِتَقُلْ

لِتَقولا

لِيَقُلْنَ

لَن تَقولَ

لن تَقولا

لن يَقُلْنَ

للمخاطَب

للمخاطبَينِ

للمخاطبينَ

أنتَ قُلْتَ

أنتما قُلْتُما

أنتم قُلْتُم

تَقُولُ

تَقُولانِ

تَقُولونَ

قُلْ

قُولَا

قُولُوا

لن تَقولَ

لن تَقولا

لن تَقولوا

للمخاطبة

للمخاطبتَينِ

للمخاطبات

أنتِ قُلْتِ

أنتما قُلْتُما

أنتنّ قُلْتُنَّ

تَقُولِينَ

تَقُولانِ

تَقُلْنَ

قُولِى

قُولا

قُلْنَ

لن تَقوﻟﻰ

لن تَقولا

لن تَقُلْنَ

للمتكلّم وحده

للمتكلّم مع الغير

أنا قُلْتُ

نحن قُلْنا

أقُولُ

نَقُولُ

لِأقُلْ

لِنَقُلْ

لن أقولَ

لن نَقولَ

 

دانش آموز: قالَ و يَقُولُ بر چه وزني هستند؟

معلّم: قَالَ بر وزن فَعَلَ و يقُولُ بر وزن يَفْعُلُ است.

در حقيقت «قالَ، يقولُ» به صورت« قَوَلَ، يَقْوُلُ»  بوده است.

 

 

 قَوَلَ             قَالَ

يَقْوُلُ              يَقُولُ

 

 

دانش آموز: چرا حرف علّه بعضي جاها حذف شده است؟

معلم: به علت التقاء ساكنين

هرگاه دو حرف ساكن كنار هم باشند در اصطلاح مي گويند التقاء ساكنين شده است.

 در چنين حالتي حرف علّه ساكن، حذف مي شود.

قاْلْنَ              قُلْنَ

يَقُوْلْنَ            يَقُلْنَ

قُوْلْ              قُلْ

 

 


به صرف صيغه هاي فعل اجوف در چند باب توجه كنيد:

حروف اصلي

ماضي

مضارع

امر

مصدر

ش و ر

ق و م

ط و ع

د و ر

أشَار

اِستَقامَ

اِستَطاعَ

أدارَ

يُشِيـرُ

يَستَقِيمُ

يَستطِيعُ

يُدِيرُ

أشِرْ

اِستَقِمْ

اِسْتَطِعْ

أدِرْ

إشارة

اِستِقامة

اِستِطاعة

إدارة

 

با توجه به صرف اين صيغه ها نتيجه مي گيريم:

هرگاه فعل اجوف به باب افعال و استفعال برود حرف علّه در :

 ماضي قلب به الف مي شود .

و در مضارع قلب به ياء مي شود. 

و در امر حذف مي شود .

 

امر

أشِيْرْ

اِستَقِيْمْ

اِستَطِيْعْ

أدِيْرْ

 

حرف علّه در مصدر نيز حذف شده و حرف «ة» به جاي آن در آخر كلمه آمده است.

 

 

به اين فعل ها دقّت كنيد:  نَمْ، أشِرْ، لاتَخَفْ، عُدْ

اين فعل ها در اصل چنين بوده اند:

نَامْ، أشِيْرْ، لا تَخَافْ، عُوْدْ

سپس به علّت التقاء ساكنين، حرف علّه حذف شده است.

نَمْ: بخواب ،   أشِرْ: اشاره كن ،   لاتَخَفْ:نترس  ، عُدْ: برگرد

 

 

قواعد درس پنجم

معلم :

 عل معتلّ چه نوع فعلي است؟

دانش آموز :

فعل معتلّ فعلي است كه در حروف اصلي آن از حروف علّه باشد.

وَعَدَ

قَالَ

هَدَي

 

 

معلم: چه كسي انواع فعل معتلّ را مي تواند با ذكر مثال نام ببرد؟

دانش آموز :

 

فعل معتل سه نوع است.

 

 

                                                مثال: وَصَلَ

فعل معتلّ                                                 أجوف: رَاحَ

 

                                      ناقص: رَضِىَ

 

 

 

در درس دوم با صرف فعل معتلّ ناقص آشنا مي شويم.

صيغة

فعلٌ ماضٍ

فعلٌ مضارعٌ

أمرٌ باللّام و مخاطب

مضارعٌ منصوبٌ

للغائب

للغائبَينِ

للغائبين

دَعَا

دَعَوَا

دَعَوْا

يَدْعُو

يَدْعُوَانِ

يَدْعُونَ

لِيَدْعُ

لِيَدْعُوَا

لِيَدْعُوا

لَنْ يَدْعُوَ

لن يَدعُوَا

لن يَدعُوا

للغائبة

للغائبتَينِ

للغائبات

دَعَتْ

دَعَتا

دَعَوْنَ

تَدْعٌو

تَدْعُوانِ

يَدْعُونَ

لِتَدْعُ

لِتَدْعُوَا

لِيَدْعُونَ

لن تَدعُوَ

لن تَدعُوَا

لن يَدعُونَ

للمخاطَب

للمخاطبَينِ

للمخاطبينَ

دَعَوْتَ

 دَعَوْتُما

دَعَوْتُم

تَدْعٌو

تَدْعُوانِ

تَدْعُونَ

اُدْعُ

اُدْعُوَا

اُدْعُوا

لن تَدعُوَ

لن تَدعُوَا

لن تَدْعُوا

للمخاطبة

للمخاطبتَينِ

للمخاطبات

دَعَوْتِ

دَعَوْتُما

دَعَوْتُنَّ

تَدْعِينَ

تَدْعُوانِ

تَدْعُونَ

اُدْعِى

اُدْعُوَا

اُدْعُونَ

لن تَدْعِى

لن تَدعُوَا

لن تَدعُونَ

للمتكلّم وحده

للمتكلّم مع الغير

دَعَوْتُ

دَعَوْنا

أدْعُو

نَدْعُو

لِأدْعُ

لِنَدْعُ

لن أدعُوَ

لن نَدعُوَ

آقاي معلم: چه كسي مي تواند چند مثال ديگر بيان كند؟

دانش آموز:

فعلٌ ماضٍ

فعلٌ مضارعٌ

مضارع مجزوم

مضارع منصوب

نَهَي

 

 

 

رَمَي

 

 

 

خَشِىَ

 

 

 

رَأي

 

 

 

نَهَي               يَنْهَي              لِيَنْهَ               لَن يَنْهَي

رَمَي              يَرْمِى             لِيَرْمِ              لَنْ يَرْمىَ

خَشِىَ            يَخْشَي            لِيَخْشَ           لَنْ يَخْشَي

رَأي              يَرَي              لِيَرَ                لَنْ يَرَي

دانش آموز:

چرا مضارعِ « رأي » به صورت « يَرَي»  شده است؟

معلم: اين نكته درفعل رأي ، يَرَي استثناست و براي راحتيِ تلفّظ به جاي يَرْأي، يَرَي گفته مي شود.

 

 

اگر حرف علّه در ماضي به شكل الف باشد:

 دَعَا

 رَجَا

در صيغه هايي مانند مثنّي به واو تبديل مي شود:

دَعَا               دَعَوَا

رَجَا              رَجَوَا

 

 

 

اگر حرف علّه در ماضي به شكل « ي» باشد:

هَدَي

نَهَي

در صيغه هايي مانند مثنّي به « ﻯ » تبديل مي شود:

هَدَي             هَدَيَا

نَهَي               نَهَيَا

 

 

به صرف نمونه اي از فعل ناقص توجّه كنيد:

الصيغة

الماضى

المضارع

الأمر

للغائب

للغائبَينِ

للغائبينَ

رَضِىَ

رَضِيا

رَضُوا

يَرضَي

يَرضَيانِ

يَرضَوْنَ

 

للغائبة

للغائبتَينِ

للغائبات

رَضِيَتْ

رَضِيَتا

رَضِينَ

تَرضَي

تَرضَيانِ

يَرضَينَ

 

للمخاطب

للمخاطبَينِ

للمخاطبينَ

رَضِيتَ

رَضِيتُما

رَضِيتُم

تَرضَي

تَرضَيانِ

تَرضَوْنَ

اِرضَ

اِرْضَيا

اِرضَوْا

للمخاطبة

للمخاطبتَينِ

للمخاطبات

رَضيتِ

رَضِيتُما

رَضِيتُنَّ

تَرضَيْنَ

تَرضَيانِ

تَرضَينَ

اِرْضَى

اِرضَيا

اِرضَيْنَ

للمتكلّم وحده

للمتكلّم مع الغير

رَضِيتُ

رَضِينا

أرضَي

نَرضَي

 

 

در صرفِ ماضيِ چنين فعل هايي حرف علّه در للغائبين حذف مي شود.

رَضِيُوا

رَضُِوا                              

رَضُوا

در صرف مضارع نيز در صيغه هاي للغائبينَ و للمخاطبة و للمخاطبين حرف عله حذف مي شود.

يَرضَيونَ            يَرضَيونَ

تَرضَيينَ            تَرضَيينَ

تَرضَيونَ                                تَرضَيونَ

در صرف امر نيز در صيغه هاي للمخاطب، للمخاطبة و للمخاطبينَ حرف عله حذف مي شود.

اِرضَ

اِرْضَى

اِرضَوْا

 

 

قواعد درس ششم

ناقص مزيد

به صرف فعل معتلّ ناقص در چهار باب إفعال ، افتعال، انفعال و استفعال توجّه كنيد:

حروف اصلي

ماضي

مضارع

امر

مصدر

ب ق ى

 أبقَي

 

 

أبقَىَ

يُبقى

 

 

يُبقِىُ

أبْقِ

 

 

أبقِى

إبقاء

 

 

إبقاى

خ ف ى

اِختَفَي

 

 

اِختَفَىَ

يختَفِى

 

 

يَختَفِىُ

اِختَفِ

 

 

اِختَفى

اِختِفاء

 

 

اِختِفاى

ز و ى

(به فعل هايي كه دو حرف علّه دارند، لفيف مي گويند)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اِنزَوَي

 

 

اِنزَوَىَ

يَنزَوِى

 

 

يَنزَوِىُ

اِنْزَوِ

 

 

اِنْزَوِى

اِنزِواء

 

 

اِنزِواى

ع ف و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اِستَعفَي

 

 

(در فعل ناقص اگر حرف عله « و » باشد در ثلاثي مزيد به « ى » تبديل مي شود.)

 

 

اِستَعفَىَ

يَستَعفِى

 

 

يَستَعفِىُ

اِسْتَعْفِ

 

 

اِسْتَعْفِى

اِستِعفاء

 

 

اِستِعفاى

 

نتيجه : هر گاه فعل ناقص به باب هاي اِفعال ، اِفتعال ، انفعال و استفعال برود؛ حرف علّه در اوّلين صيغه ي:

ماضي قلب به الف، مضارع قلب به ياء و امر حذف مي شود.

 

 

معلم : مصدر باب هاي افعال،  افتعال ، انفعال و استفعال از فعل ناقص، هميشه به چه حروفي ختم مي شود؟ مثال بزنيد:

دانش آموز:  به الف ممدود يعني الف و همزه ختم مي شود. مانند:

إمضاء ، ارتضاء ، انحناء ، استغناء

 

 

حال به صرف فعل ناقص در دو باب تفعيل و مُفاعَلَة دقّت كنيد:

 

 

حروف اصلي

ماضي

مضارع

امر

مصدر

غ ذ و

غَذَّي

 

 

غَذَّىَ

يُغَذِّى

 

 

يُغَذِّىُ

غَذِّ

 

 

غَذِّى

تغذية

 

 

تَغذيـى (تَغذيو)

ن ج و

ناجَي

 

 

ناجَىَ

يُناجِى

 

 

يُناجِىُ

ناجِ

 

 

ناجِى

مُناجاة

 

 

مُناجَيَة

 

نتيجه: هر گاه فعل ناقص به باب تفعيل و مفاعله برود حرف عله در اولين صيغه ي :

ماضي: قلب به الف

مضارع: قلب به ياء

امر: حذف مي شود.

• مصدر فعل ناقص از باب تفعيل، هم وزنِ « تَربيَة» مي آيد. مانند:

 تزكية، تصفية، تغذية، تسلية، تسوية

تَزكيو             تَغذيـى                    تزكيَة             تغذيَة

  مصدر فعل ناقص از باب مفاعله، هم وزنِ « مُلاقاة» مي باشد. مانند:

مُداراة، مُحاكاة، مُداواة، مُناجاة، مُساواة

مُلاقَيَة            مُلاقَاة

 

توجّه:چنانچه مايل هستيد اطلاعات خود را در مورد بحث فعل صحيح و معتل كامل تر كنيد، به كتاب صحيح ومعتل از مجموعه كتابهاي كوچك عربي چاپ انتشارات مدرسه نويسنده عادل اشكبوس مراجعه كنيد.

 

 

حال به صرف فعل ناقص در دو باب تَفاعُل و تَفَعُّل توجّه كنيد:

حروف اصلي

ماضي

مضارع

امر

مصدر

س و ى

تَساوَي

 

 

تَساوَىَ

يَتَساوَي

 

 

يَتَساوَىُ

تَساوَ

 

 

تَساوَى

تَساوِى

 

 

تَساوُى

ل ق ى

تَلَقَّي

 

 

تَلَقَّىَ

يَتَلَقَّي

 

 

يَتَلَقَّىُ

تَلَقَّ

 

 

تَلَقَّى

تَلَقِّى

 

 

تَلَقُّى

 

 

نتيجه: هر گاه فعل ناقص به دو باب تَفاعُل و تَفَعُّل برود، حرف علّه در اولين  صيغه ي:

ماضي: قلب به الف

مضارع: قلب به الف

و امر: حذف مي شود.

امّا مصدر اين دو باب به ياء ما قبل مكسور ( يعني اسم منقوص) ختم مي شود. مانند: تَزَكِّى و تلاقِى كه به جاي تَزَكُّى و تَلاقُى آمده اند.

ضمناً كلماتي مانند: تَزَكّى و تَساوى  در حالت نكِره بودن، به صورت « تَزَكٍّ » و « تَساوٍ» مي آيند.

 

 

قواعد درس هفتم 

در اين درس با مفعو مطلق  و مفعولٌ له آشنا مي شويم.

 

المفعولُ المطلق

 

 

المفعولُ له (المفعول لأجلِهِ)

 

 

 

اِحْتَرَمَ الطلّابُ معلِّمَهُم احتراماً.

 دانش آموزان كاملاً به معلّم خود احترام نهادند.

اِسْتَغْفَرَ التائبُ مِن ذَنْبِهِ استغفاراً.

 توبه كننده قطعاً از گناه خود آمرزش خواست.

يُعَلِّمُ مجيدٌ صديقَهُ تعليماً جَيِّداً.

 مجيد به خوبي به دوستش آموزش مي دهد.

يَجتَهِدُ التلميذُ ﻓﻰ درسِهِ اجتهادَ الآمِلينَ.

 دانش آموز در درس خود مانند اميدواران تلاش مي كند.

 

«احتراماً» در جمله اوّل و «استغفاراً» در جمله دوم، مفعول مطلق تأكيدي ناميده    مي شوند.و اگر اين دو كلمه را برداريم؛ فقط تأكيدِ جمله را برداشته ايم.

اِحْتَرَمَ الطلّابُ مُعَلِّمَهُم.

معني اين جمله چنين است:

دانش آموزان به معلم خود احترام نهادند.

 

 

يُعَلِّمُ مجيدٌ صديقَهُ تعليماً جَيِّداً.

يجتهد التلميذُ ﻓﻰ دَرسِهِ اجتهادَ الآملينَ.

تعليماً و اجتهاداً در اين دو مثال، مفعول مطلق نوعي ناميده مي شوند.

هرگاه مفعول مطلق داراي صفت يا مضاف اليه باشد؛ مفعول مطلق نوعي ناميده مي شود.

تعريف مفعول مطلق:

مفعول مطلق مصدري منصوب از جنس فعل جمله است كه براي تأكيد و بيان نوع فعل به كار مي رود.

 

 

معلم : گزينه درست براي جاي خالي كدام است؟

كَلَّمَ اللّهُ موسي........

تكلّماً – تكليماً- مكالمةً

دانش آموز:

تكليماً درست است.

معلم: چرا؟

دانش آموز : چون مفعول مطلق بايد مصدرِ فعلِ همان جمله باشد.

 

 

 

لَعِبْنا كثيراً.

 

گاهي صفت، جانشين خودِ مفعول مطلق مي شود.

 

لَعِبْنا كثيراً .

 

مثلاً «لَعِبْنا كثيراً» در اصل «لَعِبْنا لَعِباً كثيراً» بوده است.

 

لَعِبْنا لَعِباً كثيراً .

 

 

تذكّر: همه اين كلمات مي توانند مفعول مطلق باشند.

(صَبْراً )، (حقّاً : به راستي ) ، (أيضاً: همچنين)، (جِدّاً)، (مَعاذَ اللّهِ: پناه بر خدا) ، (عَفْواً)، (حتماً)، (شُكْراًَ)، (سَمْعاً و طاعةً)، (سبحانَ اللّهِ : خدا پاك است) ، (حَمْداً لِلّه)،(حتماً)، (مَهْلاً: مهلت بده، آهسته)

اين مصدرها به تنهايي و بدون فعلِ خود، در جمله مي آيند. مثلاً:

شُكْراً به جاي أشْكُرُ  شُكْراً

مفعول ﻓيه

به كلماتي كه زمان يا مكان وقوع فعل را نشان مي دهند مفعولٌ ﻓيه يا ظرف زمان و مكان گفته مي شود.

همه اين كلمات مي توانند به عنوان مفعولٌ ﻓيه بكار روند.

أمامَ، تَحتَ، خَلفَ، جَنْبَ، عِنْدَ، بَيْنَ، فَوْقَ، بَعْدَ، قَبْلَ، وَراءَ ( پشت)، وَسَطَ، صَباحاً، ظُهراً، مَساءً، لَيلاً، اَليومَ، أمْسِ (ديروز)، غَداً(فردا)، نَهاراً، عِشاءً (شبانگاه)، لمّا(هرگاه)، إذا (هرگاه)، يَمينَ (راست)، يَسارَ (چپ)، الآنَ، حينَ ( وقتي كه) ، هُنا (اينجا) ، لَيلَ، يومَ، لحظةَ، سَنَةَ.

دانش آموز :

چرا مفعولٌ ﻓيه را چنين ناميده اند؟

معلم :

زيرا معناي آنها در اصل همراه با « ﻓﻰ» است. به عبارت ديگر زيرا براي معني كردن مي توا ن حرف «ﻓﻰ» را قبل از مفعولٌ ﻓيه در جمله فرض كرد.

عُدْنا مساءًَ: عُدْنا ﻓﻰالمساء

يعني "   در شب برگشتيم  "

 

 

تذكّر: همه اين كلمات مي توانند مفعول مطلق باشند.

 

(صَبْراً )، (حقّاً : به راستي ) ، (أيضاً: همچنين)،

 (جِدّاً) ، (مَعاذَ اللّهِ: پناه بر خدا) ، (عَفْواً) ،

بقیه  قواعد را  در   قسمت   دوم  جستجو  کنید